سازنده دستگاه تلاش کرده در ساخت دستگاه، دقیق ترین طراحی، بهترین قطعات و کاملترین کنترل کیفیت را به کار بندد، لذا امیدواراست سیستم مدتی طولانی به خوبی کار کند.

سازنده دستگاه را طبق شرایط زیر طبق مدت مشخص شده در دستگاه ، از تاریخ فروش در مورد نواقصی که به تشخیص کارشناس شرکت مربوطه به اشکال در ساخت دستگاه باشد ضمانت کرده و به طور رایگان رفع نقص می نماید.